Warsztaty Terapii Zajęciowej

        

Fundacja im. Brata Alberta

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Chrzanowie                 "Być dobrym jak chleb..."


Psycholog

Realizuje następujące zadania:

- prowadzi indywidualną pracę terapeutyczną z uczestnikami warsztatu,
- prowadzi dokumentację psychologiczno – rewalidacyjną,
- sprawuje opiekę psychologiczno – rewalidacyjną nad uczestnikami WTZ w czasie pracy,
- troszczy się o sprawy socjalne podopiecznych,
- współpracuje z innymi placówkami zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych intelektualnie,
- podsumowuje całoroczną pracę i zaangażowanie uczestników WTZ na podstawie oceny dokonywanej przez instruktorów,
- koordynuje pracę instruktorów w poszczególnych pracowniach,
- kieruje i sprawuje nadzór nad całością spraw dydaktyczno–rewalidacyjnych związanych z funkcjonowaniem WTZ.