Warsztaty Terapii Zajęciowej

Fundacja im. Brata Alberta

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Chrzanowie                 "Być dobrym jak chleb..."


Pracownie


Warsztat reedukacyjny

W ramach pracy warsztatu reedukacyjnego prowadzona jest terapia z zakresu podtrzymywania zdolności szkolnych, takich jak: pisanie, czytanie, liczenie, podstawy wiedzy o życiu i środowisku. Program pracy warsztatu reedukacyjnego i powierzone uczestnikom zadania podporządkowane są do możliwości intelektualnych każdego uczestnika. Metodą pracy w warsztacie reedukacyjnym, jest metoda ośrodków pracy. Metoda ta, poprzez całościowe nauczanie pozwala łączyć działania dydaktyczne i rewalidacyjne. Jest to szczególnie ważne ze względu na specyficzne właściwości psychofizyczne podopiecznych WTZ, którzy maja duże trudności w różnicowaniu, uogólnianiu, abstrahowaniu, wiązaniu logicznych całości, tworzeniu nowych pojęć, wnioskowaniu, samodzielnym myśleniu, orientacji w nowej sytuacji. Poprzez ścisły związek z życiem metoda ta stopniowo wprowadza w poznanie świata i włącza w nurt zmieniającej się rzeczywistości. Inne metody współwystępujące z metodą ośrodków pracy, to elementy: metody H. Timichovej (usprawniająca płynność ruchu dłoni) oraz metody Dobrego Startu (wprowadzająca do nauki czytania i pisania). W trakcie zajęć piszemy, czytamy, liczymy i rozmawiamy o otaczającym nas świecie. Mamy również okazję, skorzystać z komputera i internetu..


Warsztat reedukacyjny - WTZ Chrzanow